Hygienická opatření po dobu pandemie Covid-19 OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostiku je možné poskytovat v provozovnách při dodržení platných mimořádných opatření (dostupné zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/). Níže uvedená vodítka a doporučení jsou v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MO MZ) vydanými dne 6. 4. 2021 a platnými od 12. 4. 2021.

Kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona

20.1.2021 jsme obdrželi Vyjádření k žádosti o stanovisko k nároku na kompenzační bonus u psychologů poskytujících služby na základě živnostenského zákona od Generálního finančního ředitelství.

Věříme, že toto vyjádření může pomoci při komunikaci s Finančním úřadem.

Další žádost o výjimku ze zákazu služeb odeslána

Dne 3. 1. 2021 Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii opětovně odeslaly premiérovi Ing. Andreji Babišovi žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapii.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti pod otevřeným dopisem, který byl představitelům Vlády ČR zaslán v listopadu 2020. Některé z těchto komentářů jsou uvedené v příloze žádosti.

Dne 18.1. 2021 jsme obdrželi odpověď na náš dopis z 3.1. 2021.

Žádost o výjimku ze zákazu poskytování služeb v provozovnách pro psychology a psychoterapeuty

Opatření přijatá usneseními Vlády České republiky č. 1078 a 1079 ze dne 21. října 2020 dopadají také na psychologické a psychoterapeutické služby poskytované dle živnostenského zákona. Omezují zásadně možnost poskytovat tyto služby v osobním kontaktu.

Mnozí odborníci nabízejí v těchto dnech svým klientům psychologické a psychoterapeutické služby alespoň online formou. Ta však s sebou nese různá úskalí a limity. Zatímco někteří klienti ji mohou v současné situaci preferovat, pro jiné může být nevhodná nebo dokonce zcela nedostupná. Nacházíme se přitom v období, které pro mnoho lidí představuje extrémní psychickou zátěž. Již nyní jsou dostupné studie(např. NUDZ nebo MZ ČR), které dokládají zvýšené riziko pro psychické zdraví populace. Zvyšuje se riziko depresí, úzkostných poruch, nadměrné konzumace alkoholu či jiných návykových látek, sebevražd i výskytu domácího násilí.

Považujeme proto za nezbytné, aby psychologové a psychoterapeuti poskytující služby dle živnostenského zákona měli možnost poskytovat v případě potřeby své služby i v osobním kontaktu a mohli se tak efektivně podílet na zmírnění dopadů aktuální situace v České republice na duševní zdraví populace.

Z tohoto důvodu Unie psychologických asociací ČR, z.s. zaslala předsedovi vlády ČR Ing. Adreji Babišovi a ministrovi průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlovi Havlíčkovi, Ph.D., MBA dne 26. října 2020 žádost o stanovení výjimky ze zákazu poskytování služeb v provozovnách pro poskytování individuálních psychologických a psychoterapeutických služeb. Konkrétně navrhujeme:

  1. V čl. I. bodu 1. usnesení Vlády České republiky č. 1079/2020 doplnit výjimku pro provozovny psychologů a psychoterapeutů a v čl. II stanovit omezení na přítomnost 1 klienta a 1 poskytovatele služby, případně stanovit omezení na přítomnost 2 klientů (je-li služba poskytována ve vztahu k dítěti, pak může být přítomen zároveň rodič dítěte).
  2. V čl. I bodu 7. usnesení Vlády České republiky č. 1078/2020 doplnit výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální psychologické či psychoterapeutické služby.

O dalším vývoji v této věci budeme informovat na webových a facebookových stránkách Unie psychologických asociací ČR, z.s.