UPA ČR a Color association, o.p.s.

Tisková zpráva ze dne 29.10. 2020

Případ metody Barvy života – stažení žaloby (2016)

Jak je většině psychologické veřejnosti známo, Unie psychologických asociací ČR upozorňovala na činnost firmy DAP Services, která prodává standardními psychologickými postupy neověřenou metodu Barvy života jako diagnostickou metodu údajně vhodnou pro testování širokého spektra psychologických charakteristik.

Firma DAP Services reagovala místo věcné argumentace v květnu 2013 podáním žaloby na ochranu dobré pověsti právnické osoby. Po sporu, v němž nebyla schopna svoji žalobu podložit přesvědčivými informacemi o kvalitě prodávané metody, nakonec DAP Services vzala žalobu zpět před prvním jednáním soudu a Městský soud v Praze řízení zastavil.“


Korespondence UPA ČR s Color association, o.p.s., březen 2013


Unii psychologických asociací ČR byla zaslána předžalobní výzva

Unie psychologických asociací ČR již déle než rok upozorňuje na činnost firmy DAP Services, která prodává standardními psychologickými postupy neověřenou metodu Barvy života jako diagnostickou metodu údajně vhodnou pro testování širokého spektra psychologických charakteristik. Po posouzení řady materiálů, které firma DAP Services Unii psychologických asociací ČR zaslala, a osobním jednání se zástupci DAP Services, na kterém bylo zjištěno, že pochybnosti o odborné úrovni metody Barvy života nejsou schopni vyvrátit, byly zveřejněny závěry.

Firma DAP Services na tyto kroky Unie psychologických asociací zareagovala místo věcné argumentace zasláním předžalobní výzvy (pdf, 1 410,7 kB), v níž vyhrožuje žalobou, pokud se UPA ČR nezdrží jakýchkoliv dalších kroků v dané věci. Zejména požaduje odstranění dříve publikovaných stanovisek k metodě Barvy života na stránkách UPA ČR a uveřejnění omluvy.

Současně se odborníci podepsaní pod stanoviskem UPA (i další osoby) stali terčem absurdní útočné kampaně na stránkách www.ocotadyjde.cz.

UPA ČR trvá na odborném stanovisku, které k metodě vydala po prostudování materiálů poskytnutých samotnou firmou DAP Services. Nebude ustupovat nátlaku vedenému ani formou pohrůžky irelevantním soudním sporem, ani v rovině útoků na jednotlivce.

(6. 3. 2013)


Předsednictvo UPA jednalo o metodě Barvy života s MŠMT

MŠMT bylo upozorněno na problematičnost metody Barvy života dopisem z 23. 10. 2012. Zde jsou všechny dokumenty:

Sdělení na webových stránkách MŠMT k metodě Barvy života (nové okno)


Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě „Barvy života“ (Tisková zpráva dne 19. 11. 2012)

Experti UPA ČR podrobně analyzovali údajnou diagnostickou metodu Barvy života (distributor firma DAP Service), připravili k ní kritické Stanovisko, se kterým 15. 11. 2012 předseda UPA ČR seznámil zástupce Color association o.p.s. (partner firmy DAP Service), a vydávají tuto tiskovou zprávu:

  1. Metoda v žádném z odborných parametrů nesplňuje požadavky na standardní diagnostický nástroj.
  2. Metoda vychází z naprosto nedoložených a zmatečných východisek, která autoři nepravdivě vydávají za kombinaci moderních i tradičních neurologických a psychologických poznatků.
  3. Její autoři nerespektují specifika a účel různých okruhů poradenské psychologické práce a nabízejí metodu jako univerzálně použitelnou – od stanovení předpokladů žáka pro konkrétní povolání, přes diagnostiku klimatu školní třídy nebo evaluaci kvality školy až po sklon k určitému druhu onemocnění.
  4. Metoda nerespektuje individualitu člověka a variabilitu jeho potřeb a může diskriminovat znevýhodněné jedince.
  5. Výsledky vyšetření nemohou být díky neadekvátní „teorii“ smysluplně vyhodnoceny.
  6. Předložené „statistické důkazy“ představují samoúčelná, iracionální tvrzení, zneužívající laické uživatele, kteří je nemohou ověřit; kvalitu metody však nedokládají.
  7. Díky systematickým chybám může metoda Barvy života vést ke stigmatizaci klientů nebo je může uvést v omyl (např. při vyšetření kolektivu ve třídě nebo při kariérním poradenství).
  8. Mechanické vyhodnocení výsledků v počítači negarantuje smysluplnost interpretací a závěrů. Autoři navíc tají konkrétní postup, díky čemuž vznikají pochybnosti nejen o jeho adekvátnosti, ale i o autorských právech. Obdobné (problematické) metody již v minulosti jako experimentální postupy vznikly, a není jasné, zda firma DAP Services skutečně vyvinula vlastní postup, nebo jej pouze převzala z dříve publikovaných metod.
  9. Naše výtky nejsou pouze dílčího charakteru. Metoda je problematická jako celek a neměla by být používána. Stojí na falešných předpokladech, není proto možné ji ani „opravit“ nebo „lépe doložit“.

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. a Psychologický ústav FF MU v Brně.
Mgr. Jan Širůček, Ph.D., výzkumný pracovník, katedra psychologie a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
PhDr. Jana Zapletalová, členka předsednictva UPA ČR, Asociace školních psychologů ČR.

(19. 11. 2012)


Stanovisko předsednictva UPA ČR k metodě Barvy života

Na naši profesní organizaci se obrací odborná i široká veřejnost s dotazy týkajícími se metody Barvy života, která je nabízena jako psychodiagnostická metoda.

Po prostudování veřejně dostupných informací o metodě musíme konstatovat, že tyto neobsahují žádné argumenty, které by v souladu se soudobými odbornými nároky věrohodně dokladovaly použitelnost Barev života jako psychologické diagnostické metody.

Používání Barev života jako psychodiagnostické metody nemůžeme v žádném případě doporučit, naopak se obáváme, že používání této metody v praxi může vést k poškození klientů.

Doplnění z 24. 5. 2012:
Nyní jsou posuzovány podklady poskytnuté autory testu, bude připraveno stanovisko odborné obce.

Doplnění z 22. 6. 2012:
Unie psychologických asociací obdržela od firmy DAP Services, a.s. rozsáhlý materiál o metodě Barvově slovních asociací (marketingově: Barvy života). Odpověď předsedy Unie PA je v plném znění zde (pdf, 192 kB), stanovisko níže.

Stanovisko k materiálům o metodě Barvově slovních asociací

Materiály, které jsme obdrželi o metodě Barvy života prostřednictvím UPA ČR a ČMPS, neobsahují z hlediska mezinárodně uznávaných standardů týkajících se psychodiagnostických metod žádné relevantní informace. Chybí odborně adekvátní teoretická východiska metody, výsledky studií validity, reliability a způsob dovození norem pro interpretaci výsledků. Zásadní pochybnosti o kvalitě této metody tedy nebyly rozptýleny, ale naopak prohloubeny. Na základě této metody nelze činit žádné diagnostické závěry.

To, co zřejmě autoři metody považují za relevantní argumenty, nejsou vědecká, ale paravědecká tvrzení, pro něž v psychologii a příbuzných oborech nelze nalézt oporu. Zůstává otázkou, zda je neužitečnost informací předložených pro posouzení metody Barvy života komunikačním záměrem nebo projevem odborné nekompetence jejich autorů.

V Brně 6. 6. 2012

Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
zástupce UPA ČR v Board of Assessment při EFPA
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.