Žádost o výjimku ze zákazu poskytování služeb v provozovnách pro psychology a psychoterapeuty

Opatření přijatá usneseními Vlády České republiky č. 1078 a 1079 ze dne 21. října 2020 dopadají také na psychologické a psychoterapeutické služby poskytované dle živnostenského zákona. Omezují zásadně možnost poskytovat tyto služby v osobním kontaktu.

Mnozí odborníci nabízejí v těchto dnech svým klientům psychologické a psychoterapeutické služby alespoň online formou. Ta však s sebou nese různá úskalí a limity. Zatímco někteří klienti ji mohou v současné situaci preferovat, pro jiné může být nevhodná nebo dokonce zcela nedostupná. Nacházíme se přitom v období, které pro mnoho lidí představuje extrémní psychickou zátěž. Již nyní jsou dostupné studie(např. NUDZ nebo MZ ČR), které dokládají zvýšené riziko pro psychické zdraví populace. Zvyšuje se riziko depresí, úzkostných poruch, nadměrné konzumace alkoholu či jiných návykových látek, sebevražd i výskytu domácího násilí.

Považujeme proto za nezbytné, aby psychologové a psychoterapeuti poskytující služby dle živnostenského zákona měli možnost poskytovat v případě potřeby své služby i v osobním kontaktu a mohli se tak efektivně podílet na zmírnění dopadů aktuální situace v České republice na duševní zdraví populace.

Z tohoto důvodu Unie psychologických asociací ČR, z.s. zaslala předsedovi vlády ČR Ing. Adreji Babišovi a ministrovi průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlovi Havlíčkovi, Ph.D., MBA dne 26. října 2020 žádost o stanovení výjimky ze zákazu poskytování služeb v provozovnách pro poskytování individuálních psychologických a psychoterapeutických služeb. Konkrétně navrhujeme:

  1. V čl. I. bodu 1. usnesení Vlády České republiky č. 1079/2020 doplnit výjimku pro provozovny psychologů a psychoterapeutů a v čl. II stanovit omezení na přítomnost 1 klienta a 1 poskytovatele služby, případně stanovit omezení na přítomnost 2 klientů (je-li služba poskytována ve vztahu k dítěti, pak může být přítomen zároveň rodič dítěte).
  2. V čl. I bodu 7. usnesení Vlády České republiky č. 1078/2020 doplnit výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální psychologické či psychoterapeutické služby.

O dalším vývoji v této věci budeme informovat na webových a facebookových stránkách Unie psychologických asociací ČR, z.s.

Výzkum z krizových linek – epidemie COVID-19 (dopady a potřeby)

Mapování výzev při poskytování služeb linek důvěry, ad hoc linek a on-line služeb v souvislosti s epidemií COVID–19, za účelem lepší připravenosti do budoucna.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/01/Mapov%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDzev-p%C5%99i-poskytov%C3%A1n%C3%AD-slu%C5%BEeb-linek-d%C5%AFv%C4%9Bry-ad-hoc-linek-a-on-line-slu%C5%BEeb-v-souvislosti-s-epidemi%C3%AD-covid19-zpr%C3%A1va-z-v%C3%BDzkumu.pdf

Děkujeme PhDr. Štěpánu Vymětalovi, PhD.

Zpráva z různých zemí ohled ně psychosociálních dopadů koronavirové pandemie

Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology, která pracuje v rámci Evropské Federace Psychologických Asociací (EFPA) měla 29. června již druhé setkání na téma psychosociálních dopadů koronavirové pandemie.

http://upacr.cz/wp-content/uploads/2020/09/SC-EFPA-Brief-report-from-the-different-European-countries-on-Corona_web.pdf

Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 v České Republice

Centrální bod pro klíčové informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru a COVIDU-19

Aplikace je zaštítěna Karlovou univerzitou vznikla ve spolupráci mnoha subjektů: psych.pracoviště MV ČR, katedra psychologie FSS MUNI, psych. pracoviště GŘ HZS, Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a dalších. Vývojářem je firma Appsisto.

Mobile application Koronavirus COVID-19 in Czech Republic
more information about the application and the links for appload are above.

Aktuální informace – Koronavirus

Veškeré aktuální informace týkající se Koronaviru a nouzového stavu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Zde naleznete aktuality a důležitá upozornění, informace ohledně cestování po dobu nouzového stavu, obecné informace, informace pro cizince, informace pro obce a zejména doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra.

Doporučení vydaná psychologickým pracovištěm MV ČR

Centrální web s informacemi včetně adresáře pomoci (česky)

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Psycho

Central info web (various languages)

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART&#Psycho

Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 (Mobile application)

Více informací: 

Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-lidi-v-izolaci-ci-karantene.aspx

Doporučení ve vztahu k dětem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

Doporučení pro novináře

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-novinare.aspx

Odpovědi na konkrétní dotazy

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-odpovedi-na-konkretni-dotazy.aspx