O dopravní psychologii s Michalem Waltrem

PhDr. Mgr. Michal Walter

Přinášíme vám rozhovor s dopravním psychologem PhDr. Mgr. Michalem Waltrem. Zeptali jsme se ho, čím se zabývá dopravní psycholog a jaké podmínky musí splnit každý, kdo se chce dopravním psychologem stát.

PhDr. Mgr. Michal Walter je akreditovaný dopravní psycholog, certifikovaný lektor rehabilitace řidičů, certifikovaný Europsycholog a mentor programu EuroPsy. Je také členem a místopředsedou České asociace psychologů organizace a práce, z.s. a předsedou Unie psychologických asociací ČR, z.s.

Připravila: Michaela Borovanská

Jak dlouho se věnujete dopravní psychologii a co vás k tomu přivedlo?

Kdybych to vzal úplně od začátku, tak v roce 2001 jsem nastoupil jako podnikový psycholog do státního podniku Řízení letového provozu ČR a tam jsem se začal věnovat letecké psychologii. Jako dopravní psycholog jsem byl akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR v květnu 2012.

Co jako dopravní psycholog děláte, čím se zabýváte?

Zjednodušeně napsáno, posuzuji psychickou způsobilost řidičů a to jak profesionálních (skupina řidičského oprávnění C a D), tak neprofesionálních. Ve druhém případě se jedná o řidiče, kterým byl odebrán řidičský průkaz a žádají o jeho vrácení. Vše probíhá podle zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. Sporadicky vyšetřuji i řidiče na žádost praktických lékařů v rámci posouzení jejich zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. V tomto roce jsem se zapojil do pilotního projektu START DRIVING, což je česká verze rakouského modelu tzv. dvoustupňového získání řidičského průkazu, někdy také nazývaná „řidičák na zkoušku“. Bohužel projekt byl pozastaven z důvodu pandemie COVID – 19, ale pevně věřím, že se s určitým časovým posunem zrealizuje. Dopravní psycholog má v tomto projektu jasně definovanou úlohu – vést s účastníky výcviku rozhovor, který je zaměřený na hlavní rizika v řízení začínajících řidičů: nepřiměřená rychlost, vliv alkoholu a jiných návykových látek, únava, vliv vrstevníků na způsob řízení, dodržení bezpečné vzdálenosti, věnování se řízení a další aktuální témata.

Jsou nějaké další činnosti, kterými se mohou dopravní psychologové zabývat?

Jak jsem uvedl výše, zapojujeme se do edukace řidičů, děláme expertní činnost v oblasti dopravní psychologie. O tzv. rehabilitaci řidičů se zmiňuji níže. Spolupracuji se seriózními sdělovacími prostředky a popularizuji náš obor – dopravní psychologii.

S jakými radostmi a/nebo naopak starostmi se ve svém oboru jako dopravní psycholog setkáváte?

Setkávám se každý den s různými druhy lidí, poznávám je formou rozhovoru a pozorování, používám standardizované psychodiagnostické metody (výkonové testy, dotazníky), abych mohl posoudit jejich psychickou způsobilost k řízení motorového vozidla. Možná to zní zvláštně, ale nejraději pracuji s profesionálními řidiči. Velmi dbám na kvalitu používaných psychodiagnostických metod a na osobní přístup ke klientům. U klientů preferuji upřímnost a sebekritický přístup. Vadí mi, když svalují vinu na ostatní a nejsou ochotni přiznat, že udělali chybu a porušili zákon.

Jste také certifikovaný lektor rehabilitace řidičů. Co to znamená? Jaký řidičům je to určeno a v čem jejich rehabilitace spočívá?

Rehabilitace řidičů je metodikou vypracovanou Centrem dopravního výzkumu v Brně. Jedná se o systém práce s neukázněnými řidiči, který obsahuje edukaci, poradenství i psychoterapeutické působení na řidiče, kteří se dopouštějí opakovaně závažných přestupků a trestných činů v dopravě.

Rehabilitace řidičů je projektem, který nebyl realizován, není součástí českého právního řádu, vše je ve stádiu přípravy, bohužel už asi 5 let.

Jak se psycholog může stát lektorem rehabilitace řidičů? Musí být takový lektor psychologem, nebo dokonce akreditovaným dopravním psychologem?

Na tuto otázku by Vám lépe odpověděli experti Centra dopravního výzkumu v Brně. Podle mého názoru by bylo vhodné, aby lektor znal velmi dobře problematiku dopravy a byl akreditovaným dopravním psychologem, ale názory jsou na to odlišné.

Co znamená, že je dopravní psycholog akreditovaný? A jak lze tuto akreditaci získat?

Dopravní psycholog je akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR na základě splnění podmínek podle § 87a zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podmínek je celá řada, např. absolvování postgraduálního studia dopravní psychologie, 3 roky praxe v dopravní psychologii po absolvování tohoto studia, patřičné prostory a potřebné psychodiagnostické vybavení k provádění dopravně psychologických vyšetření.

Co byste doporučil svým budoucím kolegům, kteří se připravují na povolání dopravního psychologa?

Určitě se na práci dopravního psychologa dlouhodobě a systematicky připravovat, sledovat novinky a trendy v oboru, učit se od zkušenějších kolegů. V oboru dopravní psychologie je naprosto nezbytné celoživotní odborné vzdělávání. Inspirující jsou i zkušenosti zahraničních kolegů, spolupracujeme velmi intenzivně hlavně se slovenskými dopravními psychology, ale čerpáme i zkušenosti z Rakouska či Německa. Z hlediska jazykového vybavení je ideální kombinace angličtiny a němčiny.

Na koho se mohou obrátit, pokud by třeba chtěli získat nějaké další informace, praxi nebo absolvovat stáž?

V tomto směru je potřeba komunikovat s Asociací dopravních psychologů ČR, případně s jednotlivými akreditovanými dopravními psychology. Lze se také obrátit na Centrum dopravního výzkumu v Brně, které dělá řadu zajímavých projektů.

Je něco, co byste ještě rád doplnil?

Dopravní psychologie je velmi zajímavý a dynamicky se rozvíjející obor psychologie. Je zároveň poměrně atraktivní, nabízí zajímavé uplatnění v praxi. Vyžaduje však řadu odborných znalostí a dovedností a průběžné profesní vzdělávání. Dopravní psychologové nesou značnou zodpovědnost a výrazným způsobem se podílejí na bezpečnosti silničního provozu.

Děkuji Vám za rozhovor.

Není zač, bylo mi potěšením.