Další žádost o výjimku ze zákazu služeb odeslána

Dne 3. 1. 2021 Unie psychologických asociací ČR a Česká asociace pro psychoterapii opětovně odeslaly premiérovi Ing. Andreji Babišovi žádost o výjimku ze zákazu služeb pro soukromé psychology a psychoterapii.

Potřeba povolení těchto služeb vyplývá také z komentářů odborné i širší veřejnosti pod otevřeným dopisem, který byl představitelům Vlády ČR zaslán v listopadu 2020. Některé z těchto komentářů jsou uvedené v příloze žádosti.

·         Dopis ze žádostí ze dne 3. 1. 2021

·         Příloha k žádosti – komentáře

Preventivní program – hlášení zájemců – AKTUALIZACE

Aktualizováno dne 6. 1. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou o zapojení do preventivního programu České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), který se zaměřuje na oblast psychosociální podpory jejich klientů v období pandemie Covid-19. O konkrétní podobě programu se nyní jedná.

Dle předběžného záměru ČPZP bude mít každý jejich klient možnost čerpat příspěvek v celkové výši 2000 Kč na využití psychosociální podpory poskytnuté soukromým psychologem nebo psychoterapeutem v souvislosti s pandemií Covid-19. Příspěvek bude klientovi poskytnut až na 4 sezení, vždy ve výši 500 Kč, přičemž celková cena za sezení může být max. 700 Kč (případný rozdíl si bude hradit klient). Poskytnutá podpora může mít formu psychologického poradenství, konzultace, terapie či např. krizové intervence. Odborník, který službu poskytl, vystaví klientovi potvrzení, na základě kterého klient získá od pojišťovny příspěvek. 

ČPZP nyní požádala UPA ČR o oslovení zájemců z řad členů členských asociací, kteří by se do projektu zapojili (na webu ČPZP bude seznam odborníků, na které se mohou jejich klienti obracet). Zapojit do programu se můžete, pokud poskytujete služby na základě živnostenského zákona a jste:

–          soukromý psycholog  – absolvent VŠ magisterského oboru psychologie, který poskytuje psychologické služby v rámci vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika; A/NEBO

–          soukromý psychoterapeut – absolvent VŠ magisterského studia humanitního nebo medicínského oboru a 5letého komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro zdravotnictví nebo schváleného Českou asociací pro psychoterapii (https://czap.cz/), výcvik musí být řádně ukončen.

ČPZP má klienty po celé republice, zapojit se tedy mohou odborníci z celé ČR. Nevíce klientů mají však ve Středočeském kraji a na Moravě (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj), proto budeme rádi, když bude tento e-mail sdílet i mezi své kolegy v těchto krajích.

Máte-li zájem a kapacitu se do programu zapojitvyplňte prosím formulář s Vašimi kontaktními a kvalifikačními údaji, který slouží pro vytvoření seznamu odborníků, který zašleme ČPZP. Další informace a formulář najdete zde: https://forms.gle/vK6wEE3Kaao5LQ5EA. Formulář je potřeba vyplnit nejpozději do konce ledna 2021. O podrobnostech pak budou zájemci o zapojení do programu informováni ze strany ČPZP.

Žádost o výjimku ze zákazu poskytování služeb v provozovnách pro psychology a psychoterapeuty

Opatření přijatá usneseními Vlády České republiky č. 1078 a 1079 ze dne 21. října 2020 dopadají také na psychologické a psychoterapeutické služby poskytované dle živnostenského zákona. Omezují zásadně možnost poskytovat tyto služby v osobním kontaktu.

Mnozí odborníci nabízejí v těchto dnech svým klientům psychologické a psychoterapeutické služby alespoň online formou. Ta však s sebou nese různá úskalí a limity. Zatímco někteří klienti ji mohou v současné situaci preferovat, pro jiné může být nevhodná nebo dokonce zcela nedostupná. Nacházíme se přitom v období, které pro mnoho lidí představuje extrémní psychickou zátěž. Již nyní jsou dostupné studie(např. NUDZ nebo MZ ČR), které dokládají zvýšené riziko pro psychické zdraví populace. Zvyšuje se riziko depresí, úzkostných poruch, nadměrné konzumace alkoholu či jiných návykových látek, sebevražd i výskytu domácího násilí.

Považujeme proto za nezbytné, aby psychologové a psychoterapeuti poskytující služby dle živnostenského zákona měli možnost poskytovat v případě potřeby své služby i v osobním kontaktu a mohli se tak efektivně podílet na zmírnění dopadů aktuální situace v České republice na duševní zdraví populace.

Z tohoto důvodu Unie psychologických asociací ČR, z.s. zaslala předsedovi vlády ČR Ing. Adreji Babišovi a ministrovi průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlovi Havlíčkovi, Ph.D., MBA dne 26. října 2020 žádost o stanovení výjimky ze zákazu poskytování služeb v provozovnách pro poskytování individuálních psychologických a psychoterapeutických služeb. Konkrétně navrhujeme:

  1. V čl. I. bodu 1. usnesení Vlády České republiky č. 1079/2020 doplnit výjimku pro provozovny psychologů a psychoterapeutů a v čl. II stanovit omezení na přítomnost 1 klienta a 1 poskytovatele služby, případně stanovit omezení na přítomnost 2 klientů (je-li služba poskytována ve vztahu k dítěti, pak může být přítomen zároveň rodič dítěte).
  2. V čl. I bodu 7. usnesení Vlády České republiky č. 1078/2020 doplnit výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální psychologické či psychoterapeutické služby.

O dalším vývoji v této věci budeme informovat na webových a facebookových stránkách Unie psychologických asociací ČR, z.s.

Výzkum z krizových linek – epidemie COVID-19 (dopady a potřeby)

Mapování výzev při poskytování služeb linek důvěry, ad hoc linek a on-line služeb v souvislosti s epidemií COVID–19, za účelem lepší připravenosti do budoucna.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/01/Mapov%C3%A1n%C3%AD-v%C3%BDzev-p%C5%99i-poskytov%C3%A1n%C3%AD-slu%C5%BEeb-linek-d%C5%AFv%C4%9Bry-ad-hoc-linek-a-on-line-slu%C5%BEeb-v-souvislosti-s-epidemi%C3%AD-covid19-zpr%C3%A1va-z-v%C3%BDzkumu.pdf

Děkujeme PhDr. Štěpánu Vymětalovi, PhD.